Rhijn

Planontwikkeling RHIJN – Edisonbaan 4

Ontwikkelaar ArthurArmstrong BV en eigenaar EB4 BV zijn voornemens om het voormalige Van Straaten post/Sandd gebouw aan de Edisonbaan 4 te slopen en om hier appartementen en een supermarkt te realiseren. Vorig jaar kon je al over dit plan lezen op onze website en erop reageren.

De afgelopen tijd hebben de ontwikkelaar en de gemeente Nieuwegein samen de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Waar mogelijk hebben zij de reacties van omwonenden verwerkt. Het aangepaste plan is goedgekeurd door de afdeling Stedenbouw en Welstand. Voordat het aangepaste plan in het college van burgemeester en wethouders besproken wordt, willen de ontwikkelaars u graag op de hoogte brengen van het aangepaste plan. Dat deden zij via de inloopavond op 30 mei jl. Ook via deze website brengen wij u graag op de hoogte. Hier vindt u een aantal nieuwe artist impressions en de geactualiseerde situatieschets.

Toelichting

Er is een grote vraag naar woningen in Nieuwegein en het plan past binnen de Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. Met de op handen zijnde uitbreiding van Rijnhuizen naar uiteindelijk ca 2.500 woningen zal er ook behoefte zijn aan (basis)voorzieningen in de wijk. Met deze ontwikkeling leveren we daar een bijdrage aan.

Bouwplan

Het plan bevat een combinatie van een supermarkt, woningen, binnentuin en parkeerplaatsen. Boven de supermarkt worden 95 appartementen, hoofdzakelijk 2- en 3-kamerappartementen, gerealiseerd. Daarnaast zijn er 10 grondgebonden stadswoningen voorzien. We realiseren zowel koop- als huurwoningen in de vrije- en sociale sector. De supermarkt wordt een full-service supermarkt met een breed assortiment en een grote versafdeling. Aan de entreezijde van de supermarkt komt een ontmoetingsplein. De parkeervoorziening, zowel voor supermarktbezoekers als voor de bewoners, komt inpandig en is integraal meegenomen in het ontwerp. Het gebouw wordt een stevig, robuust, rood metselwerk gebouw met krachtige kleuren die de aandacht trekken. De sfeer van Rhijn wordt open.

Aanpassingen

Op een aantal onderdelen is het plan aangepast. Zo wordt er voorzien in een ruimere pleininrichting aan de entreezijde van de supermarkt (zuidzijde) met aandacht voor groen. Het gebouw is alzijdig, met zowel woningen aan de buiten- als binnenschil. Er is veel aandacht besteed aan de entrees. We willen graag een veilige entreegebied bieden voor de nieuwe bewoners en haar omgeving. Ook hebben we oog voor detail om ervoor te zorgen dat het gebouw aansluiting heeft met de omgeving. Daarnaast komen op diverse plekken groene gevels.

De bouwhoogte varieert van drie tot zes bouwlagen. De bebouwing aan de pleinzijde is met zes lagen ongeveer achttien meter, waarmee de entree van de wijk wordt gemarkeerd. De overige zijden zijn lager ontworpen, waarmee het gebouw ingepast wordt in de omliggende context.

De daktuin is alleen bereikbaar voor bewoners van het pand in verband met sociale veiligheid en constructieve inpassing van alle woningen. 

Er komen totaal 182 parkeerplaatsen. Dat is conform het parkeerbeleid van de gemeente Nieuwegein. De parkeervoorziening is inpandig en is integraal meegenomen in het ontwerp.

Bij de presentatie van de eerste plannen werden door enkele bewoners zorgen geuit over de privacy. We hebben daar opnieuw goed naar gekeken en ook met de betreffende bewoners gesproken. De afstand tussen de woningen en naastgelegen panden bedraagt 22 tot 30 meter. De balkons aan de noordzijde en oostzijde zijn daarnaast ook half inpandig, waardoor meer privacy wordt gecreëerd. Bovendien worden de stroken tussen het nieuwe pand en bestaande woningen groen ingericht.

Vervolg

De huidige bestemming laat bovenstaande ontwikkeling niet toe. Om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure ter afwijking van het bestemmingsplan doorlopen. Zodra het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein een ontwerpbesluit heeft genomen, wordt dit ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan in deze periode zienswijzen indienen. De binnengekomen zienswijzen worden samengevat en van een antwoord voorzien. Daarna neemt het college een definitief besluit over de omgevingsvergunning.

Planning

Indien er geen zwaarwegende bezwaren op het plan komen dan kan de planning er op hoofdlijnen als volgt uitzien.

  • 2e kwartaal 2023: onherroepelijke bouwvergunning
  • 3e kwartaal 2023: start bouwwerkzaamheden waaronder sloop en aansluitend realisatie van het gebouw
  • 2e kwartaal 2025: bouwkundige oplevering en ingebruikname.