Boringsvrije zone in Rijnhuizen: inzage ontwerpbesluit

Waternet onttrekt in Nieuwegein water uit het Lekkanaal voor de productie van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening. Op dezelfde locatie heeft Waternet ook een grondwaterwinning, die fungeert als calamiteitenwinning. Deze wordt tijdelijk ingezet, bijvoorbeeld bij een verontreiniging op het Lekkanaal om de drinkwaterlevering in stand te houden.

In tegenstelling tot de reguliere grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening, zoals de winning van Vitens in Nieuwegein, zijn rondom deze winning geen beschermingszones op grond van de Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013 (PMV) aangewezen. Toenemende drukte in de ondergrond, effecten van klimaatverandering en de verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water hebben geleid tot de wens bij de provincie en bij Waternet om ook rond de calamiteitenwinning beschermingszones aan te wijzen. Hiervoor moet de PMV worden gewijzigd.

De aan te wijzen boringsvrije zone omvat een deel van Rijnhuizen. In deze zone zal een verbod gelden op bepaalde activiteiten, onder andere op aanleg en gebruik van bodemenergiesystemen (WKO en gesloten bodemlussen) dieper dan 60 m. Ook boren naar en winnen van aardwarmte is niet toegestaan. Met de gemeente Nieuwegein hebben wij uitgebreid besproken wat dit betekent voor de energietransitie in de gemeente. Gezamenlijke conclusie was dat, ondanks de beperkingen, er ook na aanwijzing van de boringsvrije zone verschillende mogelijkheden blijven voor een duurzame warmtevoorziening tegen vergelijkbare kosten.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de PMV ligt ter inzage tot en met vrijdag 12 juli. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-4010.html en https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging/